Štatút rady školy

Rada školy

Predseda rady školy:

Mgr. Petra Lukáčová – zástupca rodičov

Členovia:

Andrea Žigová (rodičia)

Milan Dávid (rodičia)

Mgr. Jozef Benč (pedagogický zamestnanec školy)

Eva Zbonková (nepedagogický zamestnanec školy)

Ľubomír Černák (delegovaný za OcÚ Skýcov)

Jarmila Minárová (delegovaná za OcÚ Skýcov)

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI ZŠ SKÝCOV

 

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

 

Základné ustanovenia

 

Článok 1

 

(1) Rada školy sa zriaďuje pri Základnej škole Skýcov ( ďalej RŠ), ( určenej podľa § 14 ods. 6 písm. a, b zákona NR SR zákona č. 596/2003 Z.z.).

 

(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorom je zriadená.

 

(3) Štatutárnym orgánom rady školy je predseda rady školy, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene.

 

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

Článok 2

 

(1) Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy. o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

 

(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

 

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 

Článok 9

 

(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

 

(2) Riaditeľ školy v súlade s plánom predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Článok 10

 

Finančné zabezpečenie rady školy

 

(1) Rada školy nemá vlastný majetok.

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

V Skýcove 09. 02. 2015

Dátum schválenie: 09. 02. 2015

 

 

                                                                                                       Mgr. Petra Lukáčová

                                                                                                      predsedníčka rady školy

TOPlist